پاور پوینت پرسشنامه عزت نفس

پاور پوینت پرسشنامه عزت نفس

پاور پوینت پرسشنامه عزت نفس

این پرسشنامه در سال 1967 توسط کوپر اسمیت به منظور بخش سنجش میزان احساس ارزشمندی دانش آموزان و دانشجویان در زمینه های اجتماعی و تحصیلی ساخته شده است.او با این فرض که عزت نفس خصیصه ای نسبتاً ثابت است براساس تجدید نظری که روی مقیاس راجرز دیموند انجام داد آن را تهیه کرد. این پرسشنامه مشتمل بر پنج موضوع است که عبارتند از انجام تکالیف آموزشی،روابط اجتماعی ،خانواده،خود وآینده و دارای چهار خورده مقیاس....16 اسلاید


فارسی دبستان لطف حق امید

حجم فایل : 1.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 24
بنام خدا فارسی چهارم دبستان

لطف حق / امید
قدرشناسی از نعمت های خداوند ، درک حکمت و نظم در امور عالم پیام درس کدام گزینه همواره قسمت اصلی هر جمله ای است ؟
1) مادر 2)پرید 3) موج 4)لطف خدا سوالات چهار گزینه ای درس « خُرد » یعنی :
1) غذا خورد 2) آب خورد 3) کم سنّ و سال 4) خوردن هر چیز کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1)گرداگرد 2) لبالب 3)دمادم 4)سرتاسر منظور از « حی ّ داور » چیست ؟
1) فریادآور 2) داور خوب 3) پروردگار 4)داور بازی کدام گزینه جمع نیست ؟
1) خندان 2) امواج 3) سطوح 4)درختان کدام گزینه جمع است ؟
1) تازان 2)پرّان 3)خندان دوستان کدام واژه باید در این شعر قرار گیرد : .......... را دید و شست از زندگی دست .

1) عجل 2) باز 3) صیّاد 4)اجل کدام گزینه از نظر املایی نادرست است ؟
1) توفان شدید
2) فرزند خردسال
3) از قضا
4) شَستِ پا در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟
« رودها طقیان کردند و دریا توفانی شد . مار ، شصت پایش را نیش زد . سلاح در آن بود که برود . اجل خود را دید و ناامید شد . »
1) یک 2) دو 3) سه 4) چهار برای کامل کردن شعر زیر به ترتیب چه واژه هایی باید بکار ببریم ؟
« ز بیم ........... کبوتر کرد پرواز به هر سو تاخت ........... از پِی اش باز »
1) خود – تازان 2 )جان – خندان 3)جان – تازان 4) خود - خندان پایان...