فارسی دبستان لطف حق امید

حجم فایل : 1.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 24
بنام خدا فارسی چهارم دبستان

لطف حق / امید
قدرشناسی از نعمت های خداوند ، درک حکمت و نظم در امور عالم پیام درس کدام گزینه همواره قسمت اصلی هر جمله ای است ؟
1) مادر 2)پرید 3) موج 4)لطف خدا سوالات چهار گزینه ای درس « خُرد » یعنی :
1) غذا خورد 2) آب خورد 3) کم سنّ و سال 4) خوردن هر چیز کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1)گرداگرد 2) لبالب 3)دمادم 4)سرتاسر منظور از « حی ّ داور » چیست ؟
1) فریادآور 2) داور خوب 3) پروردگار 4)داور بازی کدام گزینه جمع نیست ؟
1) خندان 2) امواج 3) سطوح 4)درختان کدام گزینه جمع است ؟
1) تازان 2)پرّان 3)خندان دوستان کدام واژه باید در این شعر قرار گیرد : .......... را دید و شست از زندگی دست .

1) عجل 2) باز 3) صیّاد 4)اجل کدام گزینه از نظر املایی نادرست است ؟
1) توفان شدید
2) فرزند خردسال
3) از قضا
4) شَستِ پا در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟
« رودها طقیان کردند و دریا توفانی شد . مار ، شصت پایش را نیش زد . سلاح در آن بود که برود . اجل خود را دید و ناامید شد . »
1) یک 2) دو 3) سه 4) چهار برای کامل کردن شعر زیر به ترتیب چه واژه هایی باید بکار ببریم ؟
« ز بیم ........... کبوتر کرد پرواز به هر سو تاخت ........... از پِی اش باز »
1) خود – تازان 2 )جان – خندان 3)جان – تازان 4) خود - خندان پایان...